O NAMA

DOM ZDRAVLJA OSIJEK kao najveća zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite na području Osječkobaranjske županije pravni je slijednik Doma narodnog zdravlja koji neprekidno funkcionira od 1937.godine.

Današnji pravni status verificiran je upisom ustanove u registar ustanova kod Trgovačkog suda u Osijeku 28. lipnja 1995.godine pod brojem Tt-95/113.

Osnivač DOMA ZDRAVLJA OSIJEK kao zdravstvene ustanove je Osječko-baranjska županija.

Pravni akti kojima se uređuje rad DOMA ZDRAVLJA OSIJEK :

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ br. (118/18)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08)
 • Zakon o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03 i 117/08)
 • Zakon o dentalnoj medicini („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08 i 120/09)
 • Zakon o sestrinstvu („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08 i 57/11)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 80/13, 137/13 i 98/19)
 • Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br. 101/12, 31/13, 113/15 i 20/18)
 • Statut Doma zdravlja Osijek
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek
 • Pravilnik o radu Doma zdravlja Osijek
 • Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Osijek

Prema Statutu i registraciji, DOM ZDRAVLJA OSIJEK obavlja slijedeće djelatnosti:

 • medicina rada
 • laboratorijska dijagnostika
 • radiološka dijagnostika
 • obiteljska (opća) medicina
 • dentalna zdravstvena zaštita
 • zdravstvena zaštita žena
 • zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
 • patronažna zdravstvena zaštita
 • zdravstvena njega
 • palijativna skrb bolesnika
 • pojedine specijalističke djelatnosti

Svoje djelatnosti DOM ZDRAVLJA OSIJEK obavlja na području koje obuhvaća:

GRAD OSIJEK

 1. ZS Gornji grad, Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
 2. ZS Poliklinika za zaštitu zubi i usta, Osijek, Trg Lava Mirskog 3
 3. ZS Donji grad, Osijek, Prolaz Snježne Gospe 1B
 4. ZS Jug, Osijek, Biševska 34
 5. ZS Industrijska četvrt, Drinska 8
 6. ZS Retfala, Osijek, Ljudevita Posavskog 2
 7. ZS Drava, Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
 8. ZS Reisnerova, Osijek, Reisnerova 34 b

PRIGRADSKO PODRUČJE

 1. ZS Josipovac, Zagorska 4
 2. ZS Sarvaš, Osječka 64
 3. ZS Tenja, Svete Ane 1
 4. ZS Višnjevac, Nikole Šubića Zrinskog 3

PODRUČJE DRUGIH OPĆINA

 1. ZS Aljmaš, Trg Braće Radića 21
 2. ZS Antunovac, Braće Radića 2
 3. ZS Bijelo Brdo, Nikole Tesle 67
 4. ZS Beketinci, Čepinska 42A
 5. ZS Čepin, Grada Vukovara 6B
 6. ZS Čepinski Martinci, Vladimira Nazora 2
 7. ZS Dalj, Slavka Kolara 1
 8. ZS Erdut, Vladimira Nazora 7
 9. ZS Ernestinovo, Školska 2
 10. ZS Ivanovac Duga 33
 11. ZS Laslovo, Kolodvorska 5
 12. ZS Šodolovci, Ive Andrića 5
 13. ZS Vladislavci, Kralja Tomislava 104
 14. ZS Vuka, Osječka 83

DOM ZDRAVLJA OSIJEK je jedina ustanova primarne zdravstvene zaštite u Osječko-baranjskoj županiji koja ima status nastavne baze Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juria Strossmayera u Osijeku. U prostorima DOMA ZDRAVLJA OSIJEK organizirane su nastava, predavanja, seminari i vježbe.